top of page

Acerca de

bursa-iso-belgelendirme-firmalari.jpg

Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Güvence Sisteminin (ISO 9001) amacı tüm kuruluşu, kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen aşamaları ele alıp, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve kuruluşun hedeflenen kalite düzeyini en düşük maliyetle elde edebilmesini sağlayacak çabaları başlatmak, koordinasyonu sağlamak ve sonuçları sürekli izleyerek, gereken önlemleri almaktır. ISO 9001’in temelinde ürün veya hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatları görev ve sorumluluk tanımlarının belirtilmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmeyle kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımı ile korunması yatmaktadır. Kısaca, kalitenin, müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzun bir süre güven ve tatminle kullanabileceği şekilde sağlanması demektir.

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO)tarafından uluslararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır. Bunlar;

 • Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.

 • Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

 • Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

 • Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşu netkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

 • Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

 • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

 

Program Destek Üst Limit Oranları

 • Firmanızın kurumsallaşmasını sağlar,

 • Üretim ve hizmet maliyetlerinizi azaltır,

 • Rekabet şansını artırmak,

 • Verimliliği ve karlılığı arttırır,

 • Müşteri odaklı çalışma sürecini uygular,

 • Yüksek rekabet imkanı sağlar,

 • Firmada bilgi akışını düzenler ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlar,

 • Müşterinin güven duygusunu arttırır,

 

Ön Değerlendirme Kalite güvence sisteminin (ISO 9001:2008) kurulmasına başlarken yapılması gereken faaliyetlerden biri de " iç denetim " uygulanarak mevcut durumun değerlendirilmesidir. Bu ön değerlendirme sonuçlarına göre sistem geliştirme projesi şekillendirilecek ve aksaklıklar daha net bir şekilde anlaşılmış olacaktır.

Kalite Güvence Sisteminin (ISO 9001:2008) Kurulması Kalite Yönetimi’nin sağlanabilmesi için kuruluş içinde bir organizasyonel yapının hazırlanması gereklidir. İşte Kalite Güvencesi Sistemi bu yapının kapsamındaki değişik kaynaklara ait ilişkilerin (personel, donanım vb.) sorumlulukların, çalışma yöntemleri, prosedür, iş akış şemaları ve görev tanımlarının dokümanlarla tanımlanmasıdır.

Kalite (ISO 9001:2008) Eğitimi Çalışmalara başlamadan önce başta tepe yöneticileri olmak üzere tüm yöneticilere sistem ve yapılması gereken faaliyetler hakkında eğitim verilmelidir. Çünkü Kalite Güvence Sistemi'nin (ISO 9001:2008) kurulması ve beklenen yararın elde edilmesinde üst ve orta düzey yönetime önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle üst ve orta düzey yönetime verilecek eğitim daha kapsamlı ve uygulamaya yönelik olmalıdır. Kaliteyi etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de işletme çalışan personelidir. Çalışan personele de ilgili eğitimler verilecektir.

Doküman Hazırlama Talimatlar, prosedürler, formlar ve tüm dokümanların hazırlanmasında firmaya genellikle farklılığa ve karmaşaya yol açmamak için doküman hazırlama yayın ve değişikliği prosedürü ile doküman hazırlama kuralları talimatı oluşturulur.

Belgelendirme , Belgelendirme için belirlenmiş yöntem , talimat, spesifikasyon , norm, kural, program ve diğer dokümanların mevcudiyetlerinin ve etkin bir şekilde kullandıklarının somut deliller , muayene, kontrol ve değerlendirme yöntemleri vasıtasıyla incelemeleri yapılır ve belge verilip verilmeyeceğine belgelendirme kuruluşu karar verir. ZAİMGRUP ile ortak çalışma yapan tüm firmalar belgelendirme denetimlerini başarıyla geçirerek belge almaya hak kazanmışlardır.

14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

Neden TS EN ISO 14001?

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ÇYS'nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

 • Çevresel performansın artırılması

 • Market Stratejileri:​

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ( ISO 45001:TS 18001 )

Kuruluşlar başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüklerinden doğrudan, yazı/telefon/faks ile başvurarak başvuru formunu ve eklerini teslim edebilirler.

TS 18001:2008 standardı esas alınarak kuruluşlar tarafından başvuru formunu doldurulmalı ve Kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak başvuru aşamasında ilgili TSE Belgelendirme Müdürlüğüne ekleri ile birlikte teslim edilmelidir.

Kuruluş, başvuru formunda belirtilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem Dokümanları ve Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinde belirtilen ücretlerin yatırıldığını gösteren belgeyi TSE Belgelendirme Müdürlüklerine teslim ederek başvuruyu tamamlamış olur.

"Ayrıca TSE Belgelendirme Müdürlükleri tarafından Belgelendirme tetkiki öncesinde talep edildiğinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi(OHSAS) ile ilgili ön tetkik hizmeti de sunulmaktadır."

Başvurulara Hangi İşlemler Uygulanır?

Başvuru belgelerini, başvuru formunda belirtilen ilgili TSE Belgelendirme Müdürlükleri tarafından ön değerlendirmeden geçirir.

Söz konusu değerlendirme sonunda bir eksiklik tespit edilir ise başvuru formlarında belirtilen kuruluş yetkilileri ile irtibata geçilerek düzeltilmesi sağlanır.

Kuruluşun, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyit için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE'ce ilgili “TSE Tetkik Ekibi” belirlenir. Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir. Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşun, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyit için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE'ce ilgili “TSE Tetkik Ekibi” belirlenir. Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir. Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşça teyit edilen tetkik görevlileri kalite sistemini belirlenen tarihlerde yerinde inceler. Kuruluşun ilgili standart şartlarını karşılaması durumunda, TSE Yürütme Komitesi söz konusu kuruluş adına belge düzenlenmesine karar verir. Eğer bu incelemede kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek uygunsuzluk söz konusu olursa, eksikliğin giderilmesi için süre tanınarak takip tetkiki yapılmasına karar verilebilir.

 

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, şirketlerin gizli bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır. Sistem, potansiyel tehditlere karşı korunma sağlamak için güvenlik açıklarını vurgulayarak hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik etmektedir. Bu standart insanları, süreçleri ve bilgi teknolojilerini kapsar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Kuruluşların bilgi varlıklarının farkına varmalarına, varlıklarının önemini anlamalarına, risklerinin belirleyip yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya destek olmaktadır. Aynı zamanda bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek için istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemlerin alınmasıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Bilgi değerli bir varlıktır. Her ne pahasına olursa olsun onun korunması gerekmektedir. Bu standart, şirketinizin tüm güvenlik çabalarını elektronik ve fiziksel olarak koordine edilmesine yardımcı olacaktır. ISO 27001’i uygulayan işletmeler ve kurumlar, çok büyük avantajlar elde etmektedir. Potansiyel müşterilere kişisel ve ticari bilgilerin güvenliğini ciddiye alındığını gösterecektir. Bilgi yönetimi konusunda tutarlı ve uygun maliyetli bir yaklaşımın var olmasını sağlayacaktır.​

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmenin sağladığı diğer avantajlara kısaca göz atmakta fayda var: 


1. Bilgi güvenliği konusundaki riskleri, tehditleri ve birçok problemi ortadan kaldırır ya da en aza indirir.
2. Kurum bünyesinde bilgi güvenliği süreçleri için harcanan zaman ve iş yükü azalır.
3. İşletmede bulunan bütün personeller üzerinde bilgi güvenliği konusunda bir farkındalık yaratır.
4. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmenin sağladığı en önemli avantajlardan biri de kuruma saygınlık katması; aynı zamanda piyasada rekabet gücünü yükseltmesidir.
5. Yasal zorunluluklar karşılanmış olur. Bununla beraber, birçok ihaleye giriş izni sağlar.
6. Güvenilir bir sağlayıcıyla çalışmak müşterilere verilerin korunması açısından bir bütünlük sunar.
7. Tedarik zincirinde daha fazla güven tesis eder ve bu sayede daha güçlü müşteri ilişkileri sağlanır.
8. Uygun erişim kontrollerinin yerinde olması gizli ve hassas bilgilerin çalışanlara açılma riskine ait olasılığı azaltır.
9. İşverenlerin veri işleme güvenlik kurallarına uyduğuna dair güvence verir.
10. Rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetinin ve verimliliğin artmasını sağlar.


ISO 27001 Standardı; Bilgi Yönetim Sistemi kurularak, geliştirilmesi, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliği ve sürdürebilirliği için bir model oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır. Bu standartta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri hakkında kuruşların belgelendirilmesi için gerekli olan standartlar yer almaktadır. Tüm kuruluşlar, hangi sektörde olursa olsun bu sistemi kurabilir ve ISO 27001 belgesini alabilmektedir

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamak isteyen bir kurumda yapılması gereken aşamalar:

1. Güvenlik politikası oluşturulur.
2. Bilgi Güvenliği Organizasyonu oluşturulur.
3. Varlık yönetimi yapılır.
4. İnsan kaynakları tarafından görev ve sorumluluklar belirlenir ve gizlilikle alakalı anlaşmalar yapılır.
5. Fiziksel ve çevresel güvenlik sağlanır.
6. İletişim ve işletme yönetimi düzenlenir.
7. Erişim ile ilgili kontroller sağlanır, yetkiler ve yetkilere bağlı erişim belirlenir.
8. Bilgi sistemleri tedariği, gelişimi ve bakımı hakkında güncellemeler yapılır.
9. Bilgi güvenliği olayları yönetim düzeni oluşturulur.
10. İş sürekliliği yönetimi geliştirilir.
11. Bilgilerin yasalarla, sözleşmelerle ve düzenlerle uyumunun sağlanması gerekir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 27001 belgesine sahip olmayı hedefleyen firmalar, her durumda, bu standardın gereklilikleri yerine getirmek zorundadır. Gerekli dokümantasyonun sağlanması, kayıtların oluşturulması, sistem bileşenlerin kurulması ve benzeri gibi adımlar ISO 27001’de yer alan şekliyle gerçekleştirilmelidir. Bilgi güvenliği sistemini kuran, takip eden ve herhangi bir problem olmadığını tespit eden her firma, daha sonra ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme sürecini tamamlamak üzere yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvuru gerçekleştirir. Bu kuruluştan gelen bağımsız denetçiler işletme sahalarını ziyaret edip gerekli kontrolleri yaptıktan sonra eğer ortada bir sorun yoksa olumlu bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapora istinaden ilgili işletmeye ISO 27001 sertifikası verilmektedir. Kuruluşunuzun bilgilerini korumak, kuruluşunuzun başarılı ve sorunsuz yönetimi için çok önemlidir. ISO 27001 standardına ulaşmak kuruluşunuza değerli ve bilgi varlıklarını yönetme ve koruma konusunda yardımcı olacaktır. ISO 27001 belgelendirme süreci aşağıda verilen maddeler şeklinde özetlenebilir.


1. İlk Değerlendirme
*Uygunsuzluk alanlarının belirlenmesi
*Gereksinimleri karşılamak için iyileştirme alanlarının önerilmesi
*Belgeleri derlemek için bilgilerin toplanması
2. Dokümanların Yazılması
*Belgelerin derlenmesi
*Mevcut işletme prosedürleri ile birlikte zorunlu prosedürlerin dahil edilmesi
3. Belgelendirmenin Yapılması
*Tüm gereksinimler karşılandığında belgelendirmenin yapılanması

Bu süreçler bir bütün olarak iki aşamalı değerlendirme sürecinin bir parçasıdır.
Tüm ISO 27001 belgelendirme süreçlerinde ilk değerlendirme ve ikinci değerlendirme olarak şu aşamalar yer alır:


Birinci Aşama: Bu ilk değerlendirme, standardın zorunlu gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını ve yönetim sisteminin ikinci geçiş geçemeyeceğini belirler.
İkinci Aşama: Bu ikinci değerlendirme sistemin etkinliğini belirler ve yönetim sisteminin uygulandığını ve çalıştığını doğrulamaya çalışır.
 

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI 

Enerji kavramı dünyamız için her geçen gün daha önemli ve kritik bir hale gelmeye başlamıştır. Dünya nüfusunun artması, sanayileşmenin hızlanması ve teknolojinin gelişmesiyle beraber enerjiye duyulan ihtiyaç da artmıştır. Bunun sonucu olarak enerji maliyetleri de yükselmekte ve doğrudan veya dolaylı olarak çevreye verilen zararın boyutu da giderek büyümektedir. Bu durum karşısında, enerjiyi daha verimli şekilde kullanmak için ulusal ve uluslararası düzeyde birtakım standartların geliştirilmesi vazgeçilmez hale gelmiştir.

Bu standartların başında gelen ISO 50001,     faaliyet alanı ve ölçeği farketmeksizin her kamu ve özel sektör kuruluşu için uygulanabilen bir sistemdir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı alarak bu sistemi kendi bünyesinde kuran işletmeler, enerjiyi daha verimli, etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için gerekli süreçleri oluşturabilmektedir. ISO 50001 belgesinin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması, belgelendirme süreci ve sonrasında bu sistemi kontrollü bir şekilde işletebilmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı son derece önemlidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı Almanın Faydaları

 

Enerji; sektör, büyüklük, lokasyon, ürün ya da hizmet türü farketmeksizin her firma için en gerekli ve en önemli bileşendir. Bu bağlamda, ISO 50001’in bütün işletme türlerini kapsadığı düşünülürse, belgelendirme sürecinde her işletme, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı ‘na ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle, ISO 50001 ile beraber işletmelerin enerji politikalarında, enerji kullanım stratejilerinde ve enerji yönetim sistemindeki köklü değişimlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı alarak bu sitemi kurup çalıştırmaya başlayan işletmeler elde ettiği en önemli avantajlar şunlardır:

•    Enerji tasarrufu / verimliliği, enerjinin etkin kullanımı / geri kazanımı gibi kavramlar işletme bünyesindeki her birim için önemli hale gelmiştir.
•    İşletme çalışanlarının enerji kullanımı konusundaki farkındalığı artmıştır. Böylelikle, herkes daha az enerji ile daha fazla iş yapacak bilince erişmiştir.
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı ile beraber işletmede enerji kullanımındna kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı görülmektedir.
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı alan işletmeler, enerji ile ilgili diğer standartlara ve bu konudaki yasal süreçlere daha hızlı entegre olabilmektedir.
•    İşletme bünyesindeki her türlü makine, ekipman ve teçhizatın enerji kullanımı sürekli olarak takip edilebilmektedir. Böylelikle, işletme genelinde günlük, aylık ve yıllık enerji performansı kontrol altında tutularak raporlanabilmektedir
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı ‘nın çevreye sağladığı en büyük fayda ise, işletmenin daha az enerji tüketmesini sağladığı için çevreye daha az sera gazı emisyonu salınması olacaktır.
•    ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı sayesinde işletme yönetimi, enerji ile ilgili konularda daha hızlı karar alma kabiliyetine kavuşmaktadır.
•    Enerji Yönetim Sistemi’nin en iyi şekilde işleten kurumlar, teknolojik gelişmelere daha hızlı ve kolay bir şekilde ayak uydurabilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı Nasıl Verilmektedir?


ISO 50001’i uygulamak ve bunun sonucunda gerekli sertifikasyon sürecini tamamlamak isteyen işletmelerin bu süreçte tek başına hareket etmesi çok zordur. Bu durumda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı veren bir kuruluştan destek alınmasında fayda vardır. Günümüzde, bu standardı uygulayıp belge sahibi olan her firmanın beraber çalıştığı bir danışmanlık firması bulunmaktadır.


Danışmanlık süreci, belge başvurusu yapacak işletmelerin, bu hizmeti verecek kurum ile bir anlaşma imzalaması ile başlamaktadır. Akabinde, danışmanlık firması, işletmede ISO 50001 hazırlıklarını başlatması için firma büyüklüğüne bağlı olarak bir ya da birkaç uzman görevlendirmektedir. Bu uzmanlar, firmanın enerji kullanımı konusundaki mevcut durumu analiz etmekte ve ISO 50001 için gerekli olan planlamaları yapmaktadır.


ISO 50001 konusunda verilen eğitimler de yine ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı içerisinde yer almaktadır. İşletmede ISO 50001’den sorumlu çalışan ve yöneticilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olması sağlandıktan sonra işletmedeki süreçlerin detaylı analizleri yapılmaktadır. Bu noktada, kişilerin görev ve sorumlulukları, kullandığı yazılım ve donanım ürünleri, nitelikleri vs hakkında araştırmalar da yapılmaktadır.
ISO 50001’in en önemli adımlarından biri de dokümantasyondur. Standardın gerektirdiği tüm dokümanlar hazırlanarak gerekli onaylar alınmakta ve işletme iç denetimlerin yapılması için hazır hale getirilmektedir.

 

Denetim raporları ve ISO 50001 ile ilgili hazırlanan tüm dokümanlar işletme üst yönetim tarafından da onaylandıktan sonra belgelendirme için gerekli başvurular yapılabilmektedir. Akredite belgelendirme kuruluşu da işletmede yapması gereken denetimleri ve kontrolleri tamamladıktan sonra ilgili işletme, ISO 50001 belgesi almaya hak kazanmaktadır.

GOTS, GRS, OCS SERTİFİKA SÜREÇ DANIŞMANLIĞI


Üreticiler, Depolama, İplik ve Kumaş Üreticileri, Üretim Alanları, Alt Tedarikçiler, Yıkamacılar, Baskıcılar, Boyahaneler, Satıcılar gibi işletmeler Organik yada diğer bir adıyla Recycle üretimi yapabilmesi için almaları gereken sertifikalar için danışmanlık hizmeti konusunda bizimle iletişime geçebilirler.

Taleplere göre yada üretim grubunuza göre Organik ve Recycle olarak sertifika alabilirsiniz.

Gots ( Global Organic Textile Standard 5.0) Organik Üretim Sertifikası

Made with statüsü için kısıtlanmış elyaf koşulları göz önüne alınarak minimum 70% doğal elyaf bulunmalıdır. Organic statüsü için kısıtlanmış elyaf koşulları göz önüne alınarak son üründe minimum 95% doğal organik elyaf bulunmalıdır ve 4 konu başlıgında denetime girilir

GRS ( Global RecycleStandard 4.0) Geridönüşümlü Üründen Üretim Sertifikası

Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir. Logo Kullanılacaksa Son üründe minimum 50% geri dönüştürülmüş elyaf bulunmalıdır. Bu standart 4 konu başlıgında denetime girilir

OCS ( Organic Content Standard 2.0) Organik İçerik Sertifikası

Recycled Claim Standard (RCS) son üründe geri dönüştürülmüş materyalin varlığını ve miktarını üçüncü taraf girdi ve gözetim zinciri doğrulaması ile kanıtlamaktadır. RCS 100 için son üründe min.95% geri dönüştürülmüş elyaf bulunmalıdır. RCS Blended için son üründe minimum 5%-95% arası geri dönüştürülmüş elyaf bulunmalıdır. Bu sertifika standartı zara joinlife projesi kapsamındaki üreticiler için uygundur. Bu standart ile sadece 1 konu başlığında denetime girilir. Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page